Melancholia

Metra Mitchell art Melancholia

Melancholia

Oil on Wood
8 x 8 inches

SOLD