Melancholia

Metra Mitchell art Melancholia

Melancholia

Oil on Wood
8×8 inches

SOLD